Aktualności

 

Dokumenty dla rodziców zainteresowanych udziałem dziecka w konsultacjach

od dnia 1 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

z dnia 06.05.2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 Na podstawie
§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

§ 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),

§ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Maria Lipczyńska

 

(podpis Dyrektora )

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się miedzy innymi zawieszeniem zajęć w szkole, aby umożliwić Państwu sprawną rekrutację do oddziału przedszkolnego
i klas pierwszych naszej szkoły prosimy o:

-przesyłanie dokumentacji związanej z rekrutacją (skanów lub fotografii dokumentów)
na adres mailowy:
szkola.zoltance_xl@wp.pl

- wniosek zgłoszenia dziecka do szkoły znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

 

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów, z drugiej zaś nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Maria Lipczyńska 

 Wniosek o przyjęcie do szkoły